TP. HCM đề xuất điều chỉnh bảng giá đất ở

30-03-2017

UBND thành phố HCM vừa kiến nghị HĐND thanh phố về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất ở trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố) áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019. ...